Doradztwo związane z alokacją majątku

Doradztwo inwestycyjne związana z alokacją aktywów w jednym z banków szwajcarskich Rodzinna fundacja szukała źródeł dywersyfikacji dla swojego majątku i rozważała ulokowanie części posiadanych aktywów w jednym ze szwajcarskich banków. W wyniku przeprowadzonych usług doradczych spośród ponad 300 instytucji kredytowych wyselekcjonowano grupę 20 podmiotów, jako najbardziej wiarygodnych partnerów biznesowych. Drugim etapem zadania był wybór konkretnej instytucji, nawiązanie z nią kontaktu biznesowego oraz udzielenia wsparcia przy budowie ulokowanego tam portfela inwestycyjnego. Termin realizacji: marzec - wrzesień 2017
Czytaj więcej

Doradztwo związane z zakupem nieruchomości

Analiza wybranych rynków nieruchomości

Prywatny inwestor w celu lepszej dywersyfikacji swojego portfela poprosił o analizę wybranych rynków nieruchomości i udzielenie mu rekomendacji inwestycyjnej. Chodziło o zakup 1-2 apartamentów charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu wartości, które następnie zostałyby przeznaczone na wynajem.  Po dokonaniu weryfikacji ponad 40 światowych rynków nieruchomości wskazano na cztery najatrakcyjniejsze miejsca - dwa w Europie i dwa poza. Ostatecznie inwestor spośród wskazanych wybrał jedno miejsce, gdzie zamierza dokonać zakupu.

Termin realizacji: sierpień 2016.
Czytaj więcej

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego denominowanego we frankach szwajcarskich przed ryzykiem kursowym oraz stopy procentowej.

Klient - osoba prywatna posiadająca 30-letni kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich poprosiła o pomoc przy zabezpieczeniu przed zmianami kursowymi. Po odpowiednim przeszkoleniu i przy wykorzystaniu instrumentów dostępnych na warszawskie giełdzie oraz u jednego z brokerów walutowych zakupiono kontrakty terminowe na parę walutową frank/polski złoty oraz na stawkę LIBOR3M. Dzięki temu zabiegowi klient niewielkim kosztem (1,5 proc. wartości pozostałego do spłaty kredytu) pozbył się ryzyka kursowego oraz ewentualnych zmian stóp procentowych obowiązujących w Polsce i Szwajcarii (stopy mają wpływ na wysokość spłacanych rat).

Termin realizacji: maj 2016.

Czytaj więcej

Wycena spółki z rynku NewConnect

Wycena przedsiębiorstwa z branży energetyki odnawialnej.

Klient zastanawiał się nad zainwestowaniem w jedną ze spółek notowanych na rynku NewConnect. W jego opinii jej aktualna wycena giełdowa była atrakcyjna względem fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa. Na potrzeby zlecenia dokonano analizy metodą DCF oraz porównawczą i zarekomendowano kupno akcji. Inwestor nabył w sumie 50 tys. akcji stanowiących prawie 3 proc. kapitału akcyjnego spółki.

Termin realizacji: czerwiec 2016.

Czytaj więcej

Wycena firmy zajmującej się organizacją imprez sportowych

Wycena firmy organizującej imprezy sportowe.

Celem projektu była wycena firmy organizującej imprezy sportowe. Ponadto zarekomendowano optymalną formę prawną i wskazano najefektywniejsze źródła zdobycia kapitału na dalszy rozwój. Po przeprowadzeniu prognozy finansowej i dokonaniu wyceny, zarekomendowano przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako optymalną formę zdobycia kapitału zarekomendowano zdobycie finansowanie dłużnego w ramach prywatnej emisji obligacji. Alternatywę mogła stanowić sprzedaż mniejszościowego pakietu na rzecz funduszu PV/VC.

Termin realizacji: grudzień 2015.

Czytaj więcej

Selekcja potencjalnych kontrahentów dla firmy z branży IT

Selekcja grupy potencjalnych partnerów handlowych na rynku brytyjskim dla firmy z sektora IT.

Raport dotyczył określenia, wyselekcjonowania i oceny wiarygodności potencjalnych kontrahentów działających na rynku brytyjskim. Skoncentrowano się głównie na obszarze związanym z rynkiem medycznym oraz usługami hotelowymi. Dokonano analizy perspektyw dla każdej z branż, zbadano panujące trendy rynkowe oraz zarekomendowano grono potencjalnych podmiotów zainteresowanych usługami klienta.

Termin realizacji: luty 2016.

Czytaj więcej

Analiza rynku eksportowego dla firmy z branży IT

Analiza rynku francuskiego dla spółki z sektora IT.

Zadanie polegało na analizie niemieckiego sektora mediowego. Klient chciał dowiedzieć się, jaki jest potencjał wzrostu rynku oraz jakie są możliwości znalezienia popytu na oferowane przez niego usługi . W raporcie dokonano także oceny posiadanych przewag konkurencyjnych oraz wskazano najefektywniejsze kosztowo możliwości wejścia na nowy rynek.

Termin realizacji: styczeń 2016.

   
Czytaj więcej

Zabezpieczenie portfela akcji przed ryzykiem kursowym

Usługa polegała na zabezpieczenia portfela o wartości 1 mln złotych denominowanego w dolarach amerykańskich przed wpływem zmian kursowych.

Portfolio inwestycyjne klienta składało się głównie z akcji amerykańskich przedsiębiorstw oraz ETF-ów na indeksy. Po wykonaniu usługi ryzyko walutowe zostało wyeliminowane praktycznie w 100 procentach. Oprócz tego udało się uzyskać dla klienta dodatkowe odsetki wynikające z różnicy w stopach procentowych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Termin wykonania: grudzień 2015 rok.

Czytaj więcej

Analiza rynku suplementów diety

Analiza pozaaptecznego rynku suplementów diety

Analizy dokonano dla klienta chcącego wprowadzić do oferty nową linię suplementów diety. W raporcie oceniono perspektywy polskiego, jak i globalnego rynku. Zbadano ponadto skuteczność wybranych kanałów sprzedażowych wraz z określeniem stopnia nasycenia danego rynku oraz poziomu osiąganej konwersji sprzedaży.

Termin realizacji: marzec 2016 rok.

Czytaj więcej